Mobiele applicatie Mijngeneesmiddelen - Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de applicatie ’Mijn Geneesmiddelen’. Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van deze applicatie, wordt u vriendelijk verzocht deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring  aandachtig te lezen.


Gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied en contactgegevens

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de applicatie ’Mijn Geneesmiddelen’. Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van deze applicatie, wordt u vriendelijk verzocht deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring  aandachtig te lezen. Bij eerste aanmelding of bij wijziging van de gebruiksvoorwaarden en/of het privacy beleid, dient u zich in de applicatie uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid vooraleer u de deze applicatie kan gebruiken. Indien u bij het lezen van de gebruiksvoorwaarden en/of het privacy beleid niet akkoord gaat met de inhoud ervan, mag u geen gebruik maken van deze applicatie. De gebruiker kan enkel akkoord of niet akkoord gaan met het geheel van deze gebruiksvoorwaarden.

Het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden geeft de gebruiker een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de applicatie op één uniek lokaal gebruikt  systeem en verder binnen de grenzen van de gebruiksvoorwaarden en algemeen geldend recht.

Bij het gebruik van de toepassing hebt U de toestemming gegeven tot het gebruik van uw rijksregisternummer. U kan ten allen tijde uw toestemming akkoord intrekken via:
https://api.ehealth.fgov.be/auth/realms/healthcare/account/applications

De applicatie is beschermd door een intellectueel eigendomsrecht.

Mede rekening houdend met de bestaande technische beperkingen, de nieuwigheid van de gehanteerde technologieën en de externe (potentieel) beïnvloedende factoren, kan de uitbater niet garanderen dat de applicatie steeds toegankelijk zal zijn en dat er geen onderbrekingen of fouten in de applicatie zullen zijn.

De applicatie wordt uitgebaat door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u het contactcenter contacteren via mijngeneesmidelen@riziv-inami.fgov.be

Definities

 • Applicatie: de applicatie “Mijn geneesmiddelen “ (de schermen voor gebruikerstoegang, de webapplicatie en de bijbehorende API) en verbonden dataplatformen.
 • Gebruiker: een patiënt bekend onder zijn Rijksregisternummer, INSZ nummer of ISI nummer of een bij het RIZIV geregistreerde zorgverlener
 • Volmachtgever – Volmachthouder – Volmacht: Met een volmacht verleent een persoon, de volmachtgever, een andere persoon, de volmachthouder, de bevoegdheid om in zijn plaats en namens hem iets te doen, in dit kader, het beheer van geneesmiddelenvoorschriften. De volmacht heeft enkel betrekking op dit aspect van de juridische verhouding tussen volmachtgever en volmachthouder.  De volmachtgever kan geen nieuwe gelijkaardige volmacht geven voordat de onderhavige volmacht wordt beëindigd. Door het geven van de volmacht verliest de volmachtgever niet de mogelijkheid zelf zijn voorschriften te beheren.
 • VISI vlag: De VISI-vlag (kort voor 'visibility') is een privacy-vlag die gekoppeld is aan het elektronisch voorschrift en die de zichtbaarheid van een voorschrift kan aanpassen naar alle apotheken of 1 specifieke apotheek toe.

Doel en inhoud van de applicatie

De applicatie ‘Mijn Geneesmiddelen’ wordt gratis aangeboden door de Belgische overheid en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het RIZIV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. U gaat ermee akkoord enkel van de applicatie gebruik te maken op een wijze die in overeenstemming is met het toepasselijke Belgisch recht of met de specifiek op u van toepassing zijnde wettelijke of andere regels. Bovendien gaat u ermee akkoord op de applicatie geen gebruik te maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor de applicatie of de inhoud ervan wordt aangewend voor een doeleinde andere dan degene die aangegeven is in deze gebruiksvoorwaarden. U mag zich geen toegang verschaffen tot inhoud op de applicatie die niet voor u bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining”, of door enige andere techniek. Verder gaat u akkoord de eventuele kwetsbaarheid van de applicatie niet te testen of beproeven.

Aangeboden diensten en beschikbare kanalen

De applicatie is toegankelijk via de volgende kanalen:

 • Smartphone / Tablet met IOS of Android besturingssystemen, beschikbaar voor het installeren van mobiele applicaties.

Via smartphone / tablet heeft de gebruiker toegang tot de volgende diensten:

 • Raadplegen elektronische voorschriften van jezelf en van eventuele minderjarige kinderen of personen van wie je een zorgvolmacht hebt gekregen en aanvaard.
 • Voorleggen aan en ophalen bij de apotheker van geneesmiddelen op basis van deze elektronische voorschriften van jezelf en van eventuele kinderen of personen van wie je een volmacht hebt gekregen. De apotheker scant deze elektronische voorschriften en de betreffende geneesmiddelen kunnen afgeleverd worden op basis van de informatie aangeboden in de App.
  • Alternatief: het voorschrift fysiek afprinten en als geprint document meebrengen naar de apotheker
 • Consulteren bijsluiter van de voorgeschreven geneesmiddelen:
  • Op het scherm van zijn mobiele telefoon
  • Door de bijsluiter te printen vanop het mobiele apparaat
 • Reserveren van voorgeschreven geneesmiddelen bij een apotheker naar keuze (zonder aankoopverplichting)
 • Annuleren van reservaties van voorgeschreven geneesmiddelen.
 • Beheren van VISI Flag voor (om te bepalen welke geneesmiddelen niet of wel kunnen gezien worden door bepaalde of alle apothekers):
  • de eigen voorschriften
  • die van je minderjarige kinderen
  • voorschriften van volmachtgevers voor wie je als volmachthouder optreedt:
   • van toepassing als je volmachthouder ‘algemeen zorgvolmacht’ bent
 • Verwijderen van elektronische voorschriften voor:
  • de eigen voorschriften
  • die van je minderjarige kinderen
  • voorschriften van volmachtgevers voor wie je als volmachthouder optreedt:
   • van toepassing als je volmachthouder ‘algemeen zorgvolmacht’ bent
 • Contactformulier:
  • Opmerkingen, klachten, suggesties over de aangeboden diensten en de kanalen kunnen via het contactformulier naar de eerstelijnshulp worden gestuurd

Toegang tot de applicatie

De gebruiker heeft toegang tot de applicatie, zonder dat evenwel gewaarborgd wordt dat de toegang tot de applicatie en geboden diensten te allen tijde is verzekerd, vrij is van fouten of technische storingen. Indien de gebruiker toegang heeft tot internet, heeft de gebruiker een online toegang tot de applicatie via het gebruik van een digitale sleutel (zie verder ‘Het gebruik van digitale sleutels). Indien de gebruiker geen toegang heeft tot een mobiel netwerk en enkel ‘offline’ kan werken, dan biedt de applicatie de gebruiker de mogelijkheid om de applicatie op een ‘offline manier’ te gebruiken. De gebruiker kan na installatie van de applicatie zelf bepalen of en hoe lang de voorschriften gelinkt aan het rijksregisternummer van de gebruiker (eigen voorschriften en voorschriften van volmachtgevers en minderjarige kinderen) versleuteld worden opgeslagen in het ‘offline’ gedeelte van de applicatie.  
De gebruiker kan de applicatie op die manier nog steeds gebruiken om toegang te hebben tot de voorschriften die een aantal dagen worden opgeslagen. Deze gegevens zijn tijdens het offline gebruik van de applicatie enkel toegankelijk via een door de gebruiker ingestelde pincode of vingerafdruk. Vervolgens wordt de lokale opslagruimte na het door de gebruiker ingestelde aantal dagen automatisch geleegd door de applicatie.

Indien de gebruiker ervoor gekozen heeft om de voorschriften niet op te slaan in het ‘offline’ gedeelte van de applicatie, zal de applicatie geen voorschriften opslaan in de lokale opslagruimte.

De toegang tot de applicatie en de diensten die via de applicatie worden geleverd kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden afgesloten (o.m. voor onderhoudsdoeleinden). Waar redelijkerwijze mogelijk zal de gebruiker van dergelijke onderbreking op voorhand op de hoogte worden gebracht.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het voorzien in en het onderhoud van de terminal (smartphone / tablet) en bijhorende beveiligingssoftware die nodig is voor het gebruik van de applicatie. De aanbieders van de applicatie zijn niet verantwoordelijk voor de terminal (smartphone / tablet) en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, en zijn niet gehouden tot het bieden van enige ondersteuning dienaangaande.

Het gebruik van de digitale sleutels

De toegang van de gebruiker tot bepaalde langs elektronische weg aangeboden diensten vereist het gebruik van digitale sleutels (zoals eID kaartlezer, Itsme®, beveiligingscode op basis van TOTP (Time-based One-time password) (1) (mobiele) sleutels aangeboden in het kader van diensten erkend conform het KB van 22 oktober 2017 tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen.

Deze digitale sleutels en de gegevens eraan verbonden zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de goede bewaring, beveiliging, geheimhouding en beheer van zijn digitale sleutels en gegevens eraan verbonden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze van een veilig wachtwoord of andere geheime code.

Indien een gebruiker kennis heeft van het verlies van zijn gebruikersnaam, wachtwoord, burgertoken of ander digitale sleutel, of van elk ongeoorloofd gebruik ervan door derden, of een dergelijk verlies of ongeoorloofd gebruik vermoedt, dient hij onmiddellijk alle nodige maatregelen te treffen om de digitale sleutel te deactiveren.

In geval van vergrendeling van zijn digitale sleutel, dient de gebruiker een nieuwe aan te vragen.

De digitale sleutels worden aangewend in het kader van CSAM (zie https://www.csam.be ). Het aanmaken en gebruik daarvan worden ook geregeld in de gebruikersovereenkomst van CSAM.

(1) Time-based One-time Password (TOTP) is een computeralgoritme dat een eenmalig wachtwoord (OTP) genereert dat de huidige tijd als een bron van uniciteit gebruikt.

Gebruik van de applicatie

Met betrekking tot het gebruik van de applicatie en de via deze applicatie verleende diensten, is elke gebruiker ertoe gehouden:

 1. volledige, accurate, waarachtige en niet-misleidende informatie te verstrekken;
 2. de door wet, reglement, decreet, ordonnantie of besluit van de federale, regionale, lokale of internationale overheid voorgeschreven bepalingen te respecteren;
 3. zich te onthouden van het manipuleren van de geleverde informatie, op welke wijze dan ook of met gebruik van eender welke techniek.

Aansprakelijkheid

Het RIZIV kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de applicatie inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarom is het RIZIV niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van gebruikersgegevens (inclusief eventueel offline opgeslagen gegevens op de terminal (smartphone / tablet) van de gebruiker, die beveiligd zijn door middel van encryptie en enkel toegankelijk zijn door middel van pincode of vingerafdruk), bijvoorbeeld wanneer de applicatie of de servers worden aangevallen door derden. De inhoud van de applicatie kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het RIZIV geeft geen garanties voor de goede werking van de applicatie en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de applicatie. De applicatie kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het RIZIV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Het RIZIV verwijst tevens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites.

Intellectuele eigendom

Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de applicatie of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van – doch niet beperkt tot – de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van het RIZIV.

Wijzigingen

Het RIZIV behoudt zich steeds het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 23/03/2022.

Wijzigingen aan gebruiksvoorwaarden worden gecommuniceerd via de applicatie en dienen steeds door de gebruiker te worden aanvaard indien de gebruiker de applicatie wil blijven gebruiken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle rechtsbetrekkingen met de gebruiker worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschillen geeft het RIZIV de voorkeur aan overleg en bemiddeling. Als er echter geen oplossing kan worden gevonden, worden de geschillen beslecht voor de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel.

Privacy beleid

Privacyverklaring

De applicatie ‘Mijn Geneesmiddelen’ wordt gratis aangeboden door de overheid en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) dat optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking. Het RIZIV streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u onze applicatie gebruikt.

Welke informatie verzamelen we over u?

Tijdens uw gebruik van de applicatie, verzamelt het RIZIV geen informatie over u als gebruiker, noch over uw gezondheidsgegevens. De applicatie visualiseert enkel de openstaande elektronische voorschriften verkregen via authentieke bronnen op basis van uw aanmelding met naam en Rijksregisternummer. Deze beschikbare informatie wordt, indien de gebruiker daarvoor kiest, ook versleuteld  offline opgeslagen op uw terminal (smartphone / tablet) zodat u tijdens een offline sessie ook toegang hebt via pincode of vingerafdruk tot de informatie voor het afhalen van uw geneesmiddelen.

Wanneer u de functies gebruikt die aangeboden worden op of via deze applicatie, is deze beperkt tot onderstaande:

 • De gegevens omtrent openstaande voorschriften die worden weergegeven in deze mobiele applicatie, worden opgehaald uit Recip-e. Recip-e is een systeem voor de tijdelijke opslag van vercijferde, elektronische ambulante zorgvoorschriften. De zorgverstrekker die het elektronische voorschrift aanmaakt, vercijfert het en zendt het naar de server van Recip-e. De zorgverstrekker die door de patiënt wordt gekozen om het zorgvoorschrift uit te voeren, haalt het op bij de server van Recip-e en ontcijfert het. De zorgvoorschriften worden door Recip-e dus enkel tijdelijk en vercijferd opgeslagen tot wanneer de zorgverstrekker gekozen door de patiënt, het voorschrift komt ophalen om het uit te voeren. Elke elektronische gegevensuitwisseling geschiedt via het eHealth-platform.
 • De voorschriften die in de applicatie worden weergegeven kunnen de volgende gegevens bevatten: datum waarop het voorschrift werd aangemaakt en tot wanneer het geldig is, naam en RIZIV nummer van de voorschrijver, info omtrent het voorgeschreven geneesmiddel (naam, startdatum, einddatum van de behandeling, dosering, inname-instructies, farmaceutische vorm van de geneesmiddelen), RID-code (barcode + cijferlettercode) ter scanning van het voorschrift bij de apotheker, naam van de patiënt, INSZ-nummer van de patiënt en bovenop deze officiële gegevens ook gegevens die pertinent zijn voor het gebruik van de applicatie door de gebruiker: zichtbaarheid-status voorschrift (VISI-flag).
 • Indien de gebruiker daarvoor kiest, worden gegevens omtrent de voorschriften offline een door de gebruiker gekozen aantal dagen opgeslagen, met als doel dat de gebruiker deze ook offline kan raadplegen. Deze gegevens zijn tijdens het offline gebruik van de applicatie enkel toegankelijk via een door de gebruiker ingestelde pincode of vingerafdruk. Vervolgens wordt de lokale opslagruimte na het door de gebruiker ingestelde aantal dagen automatisch geleegd door de applicatie.
 • Alle gegevens worden zorgvuldig beveiligd via versleuteling, rekening houdend met de rechtsgrondslag
 • De gebruiker krijgt via de mobiele applicatie de mogelijkheid voorgeschreven geneesmiddelen te reserveren bij een apotheker naar keuze. Bij het uitvoeren van deze use case in de mobiele applicatie kan de gebruiker ervoor kiezen een telefoonnummer en/of een e-mailadres mee te geven met de reservatie, zodoende de apotheker de gebruiker op de hoogte kan houden over de status van de reservatie. Deze contactgegevens worden in de mobiele applicatie opgeslagen, indien de gebruiker daarvoor kiest. De gebruiker kan op elk moment deze contactgegevens aanvullen, aanpassen of verwijderen in de mobiele applicatie. Indien de gebruiker ervoor kiest de contactgegevens mee te geven aan een apotheek wanneer voorgeschreven medicatie wordt gereserveerd, dan wordt deze informatie enkel en alleen gebruikt door de apotheker in functie van communicatie naar de gebruiker omtrent de status van die specifieke reservatie.
 • De gebruiker kan via het contactformulier een vraag, opmerking of suggestie doorsturen naar de eerstelijnshulp. Bij het invullen van het contactformulier dient de gebruiker naam, voornaam en e-mailadres te vermelden. Indien u gebruik maakt van ons contactformulier, verwerkt RIZIV de persoonsgegevens die u via het formulier verstrekt. Deze gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en worden na sluiting van uw dossier gewist.

Rechten van de gebruikers

In naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben de gebruikers het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, het verwijderen, corrigeren ervan of het beperken van de verwerking.

De applicatie ‘Mijn Geneesmiddelen’ visualiseert de gegevens van de gebruiker (met eventuele offline opslag) uitsluitend op initiatief van de gebruiker. RIZIV is op geen enkele wijze in de mogelijkheid de acties van gebruikers in de applicatie inhoudelijk te registreren. Dit betekent dat RIZIV in praktijk niet in staat is om aan dergelijke verzoeken te voldoen.

Wijzigingen van onze privacyverklaring

Het RIZIV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien nodig. Eventuele updates zullen we vermelden via de applicatie. Wijzigingen dienen steeds door de gebruiker te worden geaccepteerd bij de eerst volgende inlogpoging na wijzigen van de privacyverklaring.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 23/03/2022.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring,  dan kunt u voor verdere inlichtingen of opmerkingen het contactcenter contacteren via mijngeneesmiddelen@riziv-inami.fgov.be

RIZIV heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die bereikbaar is op dpo@riziv-inami.fgov.be

Een klacht indienen over onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Contacten

 

Laatst aangepast op 17 oktober 2022